KHU DI TÍCH

CỐ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Loading...
Tác phẩm tiêu biểu
NHỮNG CẢI CÁCH ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA

NHỮNG CẢI CÁCH ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA

17-03-2022
Từ cuối năm 1928 Đông Dƣơng bị cuốn vào cơn lốc của cuộc khủng hoảng kinh tế. Phát triển ở đây, trên cơ sở của cuộc khủng hoảng kinh niên trong những điều kiện của xứ thuộc địa, cuộc khủng hoảng kinh tế đó bộc lộ ra vô cùng đau đớn đối với các quần chúng bị bóc lột. Với việc giai cấp vô sản...
GỬI BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ BÔNSƠVÍCH

GỬI BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ BÔNSƠVÍCH

17-03-2022
Các đồng chí thân mến, Nhận thấy giai cấp vô sản Pháp hết sức quan tâm đến cuộc tranh đấu cách mạng chúng tôi tiến hành ở Đông Dƣơng, chúng tôi có nhiệm vụ trình bày với các đồng chí bản tổng kết hai năm tranh đấu, để các đồng chí hiểu rõ cuộc tranh đấu không mệt mỏi mà Đảng Cộng sản trẻ tuổi...
1
Loading the player...
BẢN ĐỒ