KHU DI TÍCH

CỐ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Loading...
Trang chủ Tác phẩm tiêu biểu

GỬI BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ BÔNSƠVÍCH

Đăng ngày 17-03-2022 09:16
Link Gốc 70 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Các đồng chí thân mến, Nhận thấy giai cấp vô sản Pháp hết sức quan tâm đến cuộc tranh đấu cách mạng chúng tôi tiến hành ở Đông Dƣơng, chúng tôi có nhiệm vụ trình bày với các đồng chí bản tổng kết hai năm tranh đấu, để các đồng chí hiểu rõ cuộc tranh đấu không mệt mỏi mà Đảng Cộng sản trẻ tuổi của chúng tôi tiến hành chống chủ nghĩa cơ hội trong nội bộ, và những nhiệm vụ trƣớc mắt đặt ra trƣớc phong trào cách mạng Đông Dƣơng trong giai đoạn hiện nay.

Loading the player...
BẢN ĐỒ