KHU DI TÍCH

CỐ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Loading...
Trang chủ Tác phẩm tiêu biểu

NHỮNG CẢI CÁCH ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA

Đăng ngày 17-03-2022 09:22
Link Gốc 76 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Từ cuối năm 1928 Đông Dƣơng bị cuốn vào cơn lốc của cuộc khủng hoảng kinh tế. Phát triển ở đây, trên cơ sở của cuộc khủng hoảng kinh niên trong những điều kiện của xứ thuộc địa, cuộc khủng hoảng kinh tế đó bộc lộ ra vô cùng đau đớn đối với các quần chúng bị bóc lột. Với việc giai cấp vô sản bƣớc vào vũ đài tranh đấu và với việc xuất hiện của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng, một phong trào cách mạng mạnh mẽ làm lung lay dữ dội sự thống trị đế quốc chủ nghĩa. Mặt khác, điều đó xảy ra đúng vào lúc mà cuộc chiến tranh đế quốc sắp xảy ra ở Thái Bình Dƣơng, đúng vào lúc mà chủ nghĩa đế quốc Pháp đẩy đến cùng chính sách can thiệp của nó chống các Xôviết Tàu và Liên Xô, chính trong những điều kiện cụ thể đó của cuộc khủng hoảng và của cuộc tranh đấu giai cấp mà chúng ta phải phân tích các cải cách. Những cải cách này đã đƣợc những tên cá mập Pátxkiê, Râynô và Marinétti trình bày một cách sơ lƣợc

Loading the player...
BẢN ĐỒ