KHU DI TÍCH

CỐ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Loading...
TƯỞNG NHỚ ĐỒNG CHÍ TRẦN PHÚ, TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG
Công nhân và nông dân cách mạng ở Đông Dƣơng vừa bị một tổn thất rất đau đớn: đồng chí Trần Phú1 , Tổng Bí thƣ của Đảng ta từ trần. Bị bắt 19-4-19312 ở Sài Gòn, đồng chí Trần Phú của chúng ta...
02/01/2022 - ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƢƠNG ĐỨNG TRƢỚC CHỦ NGHĨA CẢI LƢƠNG QUỐC GIA
Mọi ngƣời trong Đảng ta đồng ý thừa nhận rằng cuộc cách mạng sắp tới ở nƣớc ta là một cuộc cách mạng tƣ sản dân chủ, nghĩa là...
02/01/2022 - HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG
Đảng Cộng sản Đông Dƣơng chỉ chính thức tồn tại từ hai năm nay. Trong thời gian ấy, Đảng đã đứng đầu quần chúng lao động trong...
02/01/2022 - Tiểu sử tóm tắt Tổng Bí thư Hà Huy Tập
Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24-4-1906, trong gia đình nhà nho yêu nước tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay thuộc xã Cẩm...
19/11/2021 - Hà Huy Tập với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Sớm được tiếp nhận lý luận Mác - Lê-nin và tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, Hà Huy Tập đã trở thành người cộng sản kiên...
20/10/2021 - 27/08/2021 Kỷ niệm 80 năm ngày mất của Tổng Bí thư Hà Huy Tập (28/8/1941 - 28/8/2021)
Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906, trong một gia đình nhà nho nghèo ở làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà...
23/09/2021 - Tổng Bí thư Hà Huy Tập - tấm gương người cộng sản kiên trung, bất khuất
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Tổng Bí thư Hà Huy Tập là học tập và làm theo những phẩm chất đạo đức cách mạng; sự...
23/09/2021 - Đồng chí Hà Huy Tập và các tác phẩm lý luận tiêu biểu
Từ năm 1925, đồng chí Hà Huy Tập đã tham gia hoạt động trong Hội Phục Việt (thành lập ngày 14-7-1925 ở thành phố Vinh - nghệ...
15/09/2021 - “Hà Huy Tập - Mãi mãi ngọn cờ chiến thắng”
Bộ VH,TT&DL đã ban hành Quyết định số 1201/QĐ-BVHTTDL ngày 29/3/2016 phê duyệt kịch bản văn học Chương trình nghệ thuật “Hà Huy...
21/07/2021 - Chuyện về người con gái duy nhất của cố TBT Hà Huy Tập
TP - Năm 1928, khi Hà Thị Thúy Hồng còn trong bụng mẹ thì bố ra đi hoạt động cách mạng. Đến 1975 đất nước thống nhất, bà bước...
Loading the player...
BẢN ĐỒ