KHU DI TÍCH

CỐ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Loading...
Trang chủ Cuộc đời và sự nghiệp

Hà Huy Tập với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đăng ngày 19-11-2021 09:01
Link Gốc 848 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sớm được tiếp nhận lý luận Mác - Lê-nin và tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, Hà Huy Tập đã trở thành người cộng sản kiên cường, Tổng Bí thư của Đảng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng Đảng và giải phóng dân tộc. Với trí tuệ, tư duy sắc sảo của một người được đào tạo bài bản, đầy đủ lý luận Mác - Lê-nin ở Trường Đại học Phương Đông, với bản lĩnh chính trị vững vàng, lại được “tắm mình” trong phong trào cách mạng sôi nổi của giai cấp công nhân và toàn dân tộc, đồng chí Hà Huy Tập sớm trở thành nhà tư tưởng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng. Thông qua những bài viết, tác phẩm lý luận và hoạt động thực tiễn của mình, Hà Huy Tập đã đấu tranh không biết mệt mỏi để bảo vệ Đảng và nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa cực tả Tờ-rốt-xky.

Loading the player...
BẢN ĐỒ