KHU DI TÍCH

CỐ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Loading...
Trang chủ Cuộc đời và sự nghiệp

ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƢƠNG ĐỨNG TRƢỚC CHỦ NGHĨA CẢI LƢƠNG QUỐC GIA

Đăng ngày 02-01-2022 09:41
Link Gốc 113 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Mọi ngƣời trong Đảng ta đồng ý thừa nhận rằng cuộc cách mạng sắp tới ở nƣớc ta là một cuộc cách mạng tƣ sản dân chủ, nghĩa là một cuộc cách mạng phản đế và điền địa trong đó bá quyền lãnh đạo phải thuộc về giai cấp vô sản, giai cấp kéo theo nó các tầng lớp cơ bản của giai cấp nông dân, quần chúng lao động ở thành thị và các dân tộc thiểu số bị áp bức, một cuộc cách mạng trong tranh đấu sẽ chuyển biến thành cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Loading the player...
BẢN ĐỒ