KHU DI TÍCH

CỐ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Loading...
Trang chủ Nghiên cứu, tham luận

Luận cương chính trị tháng 10/1930 - Những giá trị lịch sử (*)

Đăng ngày 21-11-2017 17:12
Link Gốc 141 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 10/1930 là sản phẩm của trí tuệ tập thể Ban Chấp hành Trung ương, nhưng trước hết thuộc về đồng chí Trần Phú, người được vinh dự dự thảo.

Loading the player...
BẢN ĐỒ